CEPT, ECC, VO, PMR…

PMR je svoboda a volnost. Říkám to při každé příležitosti a trvám na tom. Důvod? Prostě to tak cítím a prožívám. Na druhé straně ale uznávám, že svoboda a volnost mají svoje meze. Totíž moje svoboda (a volnost) končí tam, kde začíná svoboda (a volnost) těch druhých. Ne, to není moje myšlenka, to napsal už v předminulém století pan John Stuart Mill.

Na PMR ke společnému životu v těchto mezích patří například ohleduplnost při vysílání, slušnost a dodržování těch několika málo pravidel, která jsou pro všechny operátory na PMR stejná. Některá jsou nepsaná a některá jsou naopak psaná černé na bílém a mají dokonce podobu zákonných nebo podzákonných norem. Paří k nim i „to naše“ všeobecné oprávnění pro pásmo PMR. A další psaná pravidla. Protože tahle psaná pravidla zasahují i do mého života, rozhodl jsem se, že si je pročtu. Díky tomu vznikl i tento článek. Není jen o pravidlech, ale když už jsem s nimi začal, nejprve nabídnu stručnou odpověď na otázku, kdo je tvoří.

CEPT, ECC

Co je to za zkratky a proč se o ně zajímat?

EUROPEAN CONFERENCE OF POSTAL AND TELECOMMUNICATIONS ADMINISTRATIONS
Konference evropských správ pošt a telekomunikací znamená spolupráci evropských zemí v oblasti telekomunikací, a to již od roku 1959. Na začátku bylo jejími členy 19 členských států. Dnes jsou členy prakticky všechny země Evropy. Podívejte se na tabulku zemí.

Pro našeho koníčka, vysílání na pásmu 446MHz PMR, je v rámci CEPT důležitá především Komise elektronických komunmikací ECC (Electronic Communication Committee). Ta připravuje pravidla, zásady a podklady pro legislativu v oblasti elektronických kominukací s celoevropskou působností. Jejím hlavním cílem je celoevropská harmonizace dosud rozdílných pravidel v této oblasti. Její rozhodnutí se tedy týkají i vysílání na pásmu 446MHz PMR. Cílem je, aby pásmo PMR bylo v celé Evropě stejné.

Právě z CEPT a EEC vycházejí pravidla, na jejichž základě státy vydávají svoje normy. Tou naší je „všeobecné oprávnění č. VO-R/3/6.2016-9 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení PMR 446“ vydané Českým telekomunikačním úřadem a zveřejněné v Telekomunikačním věstníku 11/2016. Toto Všeobecné oprávnění vychází z principů zakotvených v zákoně, z kmitočtových plánů a právě z harmonizačních záměrů Evropských společenství. Harmonizace, která se dotýká PMR, vyšla z rozhodnutí CEPT, a také ze směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 1999/5/ES. Vydání této směrnice je zdůvodněno celými 46 skupinami důvodů, které si dovolím shrnout do jedné věty: „Jsme jedna Evropa, pojďme to dělat stejně, bude se to líp používat, řídit, kontrolovat a zařízení se budou líp prodávat a zároveň nebudou škodit.“

Směrnice – ošklivé slovo, ale…

Co se týká obsahu této normy, určuje obecné zásady. Není to nezajímavé čtení, ale většina z nás asi takové věci právě nevyhledává. Obecně tady stojí, jaká je působnost směrnice, jaké jsou požadavky na zařízení, jak a jaká zařízení lze vůbec uvádět na trh. Nejdůležitější asi pro nás je, že tato zařízení musejí zajistit „elektromagnetickou kompatibilitu„. Ta má kromě jiného zajistit i ochranu před elektromagnetickým rušením, a tohle rušení, to je něco, co při vysílání opravdu nechceme. Důležíté je, že „u rádiových zařízení musí být přitom na obalu a v návodu k použití přístroje uvedeny dostatečné údaje o tom, ve kterých členských státech nebo zeměpisných oblastech určitého členského státu je přístroj určen k používání“. Také musí být provedeno označení na přístroji (označení CE, které znamená, že přístroj je ve shodě s touto normou). To může být u řady zařízení problém. Vyrazil jsem ihned zkontrolovat svoje Alinco DJ-FX446. Ano, má označení shody. Při podrobném pročtení ovšem zjistíte, že shoda s normou 199/5/ES je deklarována pro kanály 1-8 a pro rozsah 446,0-446,09375. Proč? Prostě proto, že v době uvedení na trh horních 8 kanálů ještě nebylo povoleno. Zkuste se podívat na svoje zařízení…

Pravidla pro PMR

Jak si můžete přečíst např. v Telekomunikačním věstníku 9/2016 o části kmitočtového pásma 440-448MHz  (tedy i o 446MHz PMR), je z hlediska přidělení službám (po harmonizaci) přiděleno pouze pohyblivé službě (před harmonizací i pevné), a to kromě letecké pohyblivé. Dále je stanoveno využití pouze pro „pohyblivé sítě PMR“. Zbytek pásma je určen k radiolokačním službám MO. Zajímavá je zmínka v odrážce (12), kde čteme: „Stanice umožňují hlasovou komunikaci na krátkou vzdálenost.“ To nepochybně vypovídá o podstatě všech ustanovení týkajících se pásma PMR a o jeho základním určení. Tím je jednoznačně komunikace mezi jednotlivci na krátké vzdálenosti. K zajištění tohoto záměru směřují i všechna legislativně-technická opatření (omezení), jako je integrovaná anténa nebo maximální výkon 500mW.

Celá záležitost by se tedy dala zjednodušit do tvrzení, že na PMR lze vysílat zařízeními se značkou CE. Taková zařízení respektují všechny požadavky evropské normy a musí být ve shodě i s příslušným VO. Ten, kdo je uvádí na trh, je zodpovědný za to, aby tato zařízení měla integovanou anténu, správný výkon, aby vysílala jen na povolených frekvencích v rozsahu 446,0-446,2. Také je zodpovědný za to, aby stanice nezpůsobovala elektromagnetické rušení. Na nás operátorech je pak to, abychom neklíčovali déle než 180 sekund, abychom zařízení používali pouze v režimu pozemní pohyblivé služby, a to pouze k hlasovému provozu (žádná morseovka nebo data) a abychom zařízení nijak elektricky ani mechanicky neměnili.  Z hlediska pohodového provozu je pak třeba dodržovat slušné chování a nepsaná pravidla PMR komunity. Jednoduché, účinné.

Opakovače, základnové stanice, pevné infrastruktury

Zásadním krokem pro pásmo 446MHz PMR bylo, když Evropský radiokomunikační výbor vydal rozhodnutí č. ECC/DEC/(15)05 ze dne 3. července 2015, o harmonizovaném kmitočtovém rozsahu 446,0–446,2 MHz. Kromě toho, že tato norma zajišťuje harmonizaci provozu na pásmu 446, je zde na rozdíl od předchozích norem (včetně dosud platného českého VO) výslovně uvedeno (a následně převzato do do nového VO pro PMR v čl.2, odst.6), že zařízení na tomto pásmu nemohou být používána jako součást síťové infrastruktury ani k provozování převaděčů. Je to hned v úvodu (opakovaně pak ve zdůvodnění v bodu d). Nakonec přímo v samotném nařízení v bodu 9 se stanovuje, že „použití jakýchkoli základnových stanic, opakovačů a pevné infrastuktury je vyloučeno„!  V podstatě doslova to zaznívá i ve VO. Je to zcela pochopitelné ustanovení, které je ve shodě s určením tohoto pásma. Základnovky, opakovače a další pevné struktury mají za úkol rozšířit dosah, udržet komunikaci za každou cenu a v rozsahu, který potenciálně neumožňuje nebo ztěžuje komunikaci ostatních účastníků dodržujících daná pravidla. Proto je ve zmíněném rozhodnutí také uvedeno předpokládané využití systémem peer-to-peer, tedy účastník s účastníkem.

Pravidla

Jak už jsem zmínil výše, je pásmo PMR určené ke komunikaci mezi lidmi, kteří nemají licenci. To je poměrně pozitivní vymezení, kterého je dobré se držet. To, že Evropská unie, její orgány i orgány ČR stanovují určitá konkrétní pravidla, to je prostě snaha zajistit, aby ta komunikace poměrně bezproblémově probíhala. Nakonec povinnost evropských i státních orgánů je takové věci dělat.

Tady se vrátím k tomu, co jsem napsal v úvodu. Svoboda, která je pro mě s PMR nerozlučně spojena, má svoje meze. A výše zmíněná nařízení tomu dávají právě ty meze, či určité pevné mantinely. Tak jako třeba pravidla fotbalu (která mi nedovolují hrát rukou), pravidla PMR říkají, co nesmím, abych nebral svobodu ostatním. Když to vezmu pozitivně. Budu-li dodržovat ony mantinely, pravděpodobně nebudu ostatním příliš škodit. Ano, nestačí to, ale je to dobrý základ. Pravda je, že je k tomu potřeba dodržovat i takové věci, jako že před zahájením vysílání je potřeba nejdřív poslouchat, zda není na kanále provoz, že při předávání slova je dobré udělat pauzu, abych slyšel, jestli na kanále nepřibyl někdo další, nebo že skákat druhým do řeči je neslušné a do hovoru se vstupuje společensky únosným způsobem. Je jistě lepší přidat se do hovoru volačkou, slovem „brejk“, „haló“ nebo podobně, nežli vyřváváním „držte už hu.. vy deb….. zas…., to je moje frekvence!“ Víc se o tom rozepisuji v e-booku.

Komunikace a zase ta komunikace

Nedá mi to a chtěl bych znovu zopakovat myšlenku zmíněnou v úvodu předchozího oddílu. PMR má především skloužit ke komunikaci. Tedy ke komunikaci kohokoli s kýmkoli. Bez vyloučení, bez kastování, bez zkoušek, licencí, individuálních oprávnění… Všechno ostatní, tedy všechna ta nařízení, pravidla i technická omezení jsou tu proto, aby ta komunikace byla možná. Ten, kdo pravidla (psaná i nepsaná) dodržuje, přispívá k tomu, aby to bylo možné. Aby svoboda a volnost ostatních na tomto pásmu nebyla omezována.  Konfliktům se v tom těsném prostoru jistě nejde vyhnout, ale je možné je řešit s úsměvem. I na tohle pamatuje všeobecné oprávnění: „Vzájemné negativní ovlivnění provozem jiných stanic PMR 446 se nepovažuje za škodlivé rušení a toto ovlivnění dotčení uživatelé stanic PMR 446 řeší vzájemnou dohodou.“ Dohoda je pěkná věc, někdy je těžké k ní dospět, ale vždycky platí, že s úsměvem jde všechno líp.

PMR závodníci

Ten, kdo na pásmu PMR soutěží, loví kilometry, snaží se o DX spojení (a já do této skupiny patřím), měl by dodržovat pravidla o to pečlivěji. Hlavním důvodem je to, že při těchto aktivitách vyhledáváme vysoko položená místa a je nás tak slyšet na velkém území. Když porušujeme pravidla (ať psaná, či nepsaná) dotýkají se důsledky mnohem většího počtu účastníků. Také mnohem častěji musíme dělat dohody s ostatními uživateli pásma, ale to už by bylo na samostatný článek.

Pár slov nakonec

Chci zmínit ještě jednu věc. Samozřejmě existují i operátoři, kteří pravidla porušují, ale dělají to způsobem, který se svobody ostatních příliš nedotýká. Mají totiž zkušenosti, znalosti, selský rozum. Vědí, co se děje, když vysílají vyšším výkonem, když používají pevnou stanici, externí anténu a pod. Vědí, o co na tomto pásmu jde, a ostatním operátorům neškodí. Sice to nic nemění na tom, že porušují předpisy, ale porušují je tak, že neporušují svobody ostatních. Nebo aspoň ne záměrně. Nemám s nimi v podstatě problém. Jistě mají k svému přístupu dobré důvody. Přesto tento přístup nedoporučuji a hlavně začínajícím operátorům bych radil používání PMR techniky, která odpovídá pravidlům a normám zde zmíněným. Bude to k prospěchu ostatních i k jejich vlastnímu. Ověřená legální PMR stanice jako je Sencor SMR600 nebo Intek MT-5050 a mnohé další udělají dobrou práci jak při komunikaci ve městě mezi kamarády, tak i při lovu DX spojení a při portejblových startech do různých soutěží. Věřte tomu, Je to ověřeno na lidech.

Přeji všem pohodový život na vlnách 446MHz PMR!

Tomáš Vlašim

Post Scriptum aneb Proč?

Tenhle článek jsem se rozhodl napsat proto, abych tu svobodu a volnost, o kterých v souvislosti s PMR mluvím, umístil do existujícího prostoru tak, jak to chápu já.  Vím, že je to podobně kontroverzní téma jako třeba nulová tolerance k alkoholu za volantem. Můžete s tím souhlasit a taky nemusíte. Vaše souhlasné i nesouhlasné názory pište prosím do komentářů k tomuto článku.

Post Post Scriptum aneb Odolnější přijímače

Ještě jsem opominul jednu věc. Jedná se o ustanovení, které do budoucna může přinést nečekané komplikace zejména pro sportovní využívání pásma PMR. Je zapsáno ve VO čl.2 odst.4 a zní: „Stanice PMR 446 s analogovou modulací v kmitočtovém pásmu 446,0–446,1 MHz, uvedené na trh po 1. lednu 2017, a všechny stanice PMR 446 s analogovou modulací v kmitočtovém pásmu 446,1–446,2 MHz musí být vybaveny odolnějšími přijímači podle technické specifikace ETSI TS 103 236.“

Když jsem do této ETSI poprvé nahlédl, málem jsem spadl ze židle. Ne, tuhle normu opravdu nečtěte. Jen se ptejte, co to znamená „odolnější přijímače“. Norma má obtížně čitelných 21 stran, ale je to jednoduché. Prostě nové vysílačky musí povinně mít implementovány CTCSS a DCS. Tedy tzv. subtóny. Jejich využívání je prodejci již dávno vyzdvihováno jako výhoda. „Máte 8 (dnes 16) kanálů a desítky subtónů, které vám umožní komunikovat bez rušení ostatními stanicemi,“ říkají reklamní slogany u vysílaček. Tak nějak se zapomíná na to, že komunikace s CTCSS a DCS znamená nejen že „nikdo mě neruší“, ale také, „slyší mě všichni, kdo jedou bez subtónu, mají otevřený skvelč kvůli špatným podmínkám spojení (čili zapnutý režim monitor)“.

A teď už vážně slovo na závěr

Co přinese zavedení „odolnějších“ přijímačů do budoucna pro nás péemerkaře na kopcích, to si radši ani nepředstavuju. Jen mám pocit, že jediná obrana před tím, aby se z toho stala pohroma, je informování co největšího počtu uživatelů PMR o tom, jak věci fungují a co se děje kolem nich, když vysílají. Beru to osobně. Chci o tom mluvit a psát. A možná i proto jsem napsal tenhle článek. Aby každý, komu na budoucnosti sportovního využití PMR, na DX spojeních a vůbec na komunikaci na tomto pásmu záleží, měl možnost se opřít o mantinely (pravidla) a ustát celou tu budoucnost, na které se budeme ostatně všichni podílet.

 720 total views,  1 views today

Tomáš Vlašim

Už několik let si svobodně užívám pobytu v přírodě i ve městě a jsem ve spojení se známými i neznámými lidmi díky vysílačkám PMR. Zvu vás na cestu do světa svobodné komunikace a rád budu vaším průvodcem. Můj příběh si přečtěte zde.

Subscribe
Upozornit na
guest

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x