Přehlídka Malých Radiostanic 2018

Soutěž v PMR vysílání,
která zapojuje do soutěže i naše zatím nevysílající přátele!

 

Uskutečněte jakýkoli počet spojení na svém portejblu. Pořiďte k němu fotografii. Vystavte ji jako soutěžní příspěvek ve skupině PMR v Čechách na FB. Získejte od svých přátel maximum lajků pro svůj příspěvek s fotografií.

Vyhrajte soutěž a získejte Pohár Vítěze Přehlídky Malých Radiostanic.

VAŠE VÍTĚZSTVÍ BUDE KOMBINACÍ DOSAŽENÝCH SPOJENÍ A LAJKŮ VAŠICH PŘÁTEL.

POMŮŽETE TAK PROPAGOVAT NAŠE SPOLEČNÉ HOBBY!

CHCI SOUTĚŽIT!

Pravidla soutěže

Chcete taky pozvat další vážné zájemce o naše hobby z řad vašich přátel? Způsob soutěžení je jednoduchý. Udělejte spojení, napište je do deníku, nafoťte na místě vysílání něco zajímavého včetně své radiostanice (v lepším případě i sebe). Přidejte tuto fotografii do FaceBookové skupiny PMR v Čechách a označte ji pro soutěž. Počet spojení v deníku a lajky vašich přátel rozhodnou o vašem vítězství a získání Poháru Malých Radiostanic 2018. Zde je vzor soutěžního příspěvku.

JPMR vzorový soutěžní příspěvek

PRO INSPIRACI SI PŘEČTĚTE ČLÁNEK O JARNÍ PŘEHLÍDCE MALÝCH RADIOSTANIC.

Vyzývám všechny příznivce vysílání na pásmu 446 MHz PMR,
aby se od 1.1.2018 pustili do soutěžení o
POHÁR VÍTĚZE PŘEHLÍDKY MALÝCH RADIOSTANIC 2018
podle těchto pravidel.

1) Cílem soutěže je uskutečnit co největší počet spojení na pásmu 446MHz PMR
od 1.1.2018 do 31.12.2018 a získat maximální počet FB lajků pro fotografie pořízené na soutěžních portejblech. Do soutěže lze započítat všechny soutěžní příspěvky zveřejněné
od 1.1.2018 0:01h do 31.12.2018 23:59h a obsahující spojení uskutečněná v tomto časovém období.
2) Pořadí v soutěži je stanoveno podle dosažených bodů. Body jsou vypočteny jako součet počtu spojení a počtu lajků přidělených soutěžnímu příspěvku. Při rovnosti výsledků rozhoduje o umístění počet navázaných spojení – soutěžící s větším počtem spojení je výše umístěný.

Vítěz soutěže obdrží obdrží pohár.

Soutěžící na druhém a třetím místě obdrží pdf diplom.

Všichni účastníci obdrží pdf pamětní lístek. 

3) Registrace do soutěže probíhá zveřejněním prvního soutěžního příspěvku. Stávající členové FB skupiny mohou soutěžit ihned, ostatní začnou podáním žádosti o členství v Facebookové skupině PMR v Čechách a mohou začít soutěžit ihned po přijetí. O přijetí do skupiny rozhoduje zakladatel a moderátoři skupiny. Soutěžící si zvolí soutěžní volačku, pod kterou bude soutěžit. Tuto volačku nesmí během soutěže měnit. Podáním žádosti o členství ve skupině soutěžící souhlasí se zasílaním případných informací od pořadatele soutěže na jeho FB kontakt.
4) Pro spojení z území ČR je povoleno použít techniku odpovídající platnému všeobecnému oprávnění pro pásmo PMR (viz níže). Soutěžící může uskutečňovat spojení na všech frekvencích a oběma technologiemi povolenými příslušným všeobecným oprávněním. Pokud je spojení realizováno z místa (QTH) na území jiného státu než ČR, je soutěžící povinen řídit se platnou legislativou daného státu.
5) Do soutěže se zasílají jednoduché soutěžní příspěvky. Soutěžní příspěvek musí splňovat požadavky uvedené v bodu 7 těchto pravidel. V průběhu soutěže je možno poslat jeden příspěvek za každý soutěžní den. Soutěžní den odpovídá kalendářnímu dni.
6) Soutěžící může navázat v průběhu jednoho kalendářního dne pouze jedno spojení s jednou protistanicí z jednoho lokátoru. Soutěžící může ale znovu navázat další spojení se stejnou protistanicí ve stejný kalendářní den, pokud on sám nebo prostistanice změní lokátor. Pro tento účel se uvažuje s lokátorem na 6 míst (např. JN79KP).
7) Soutěžní příspěvek musí být zveřejněn ve FaceBookové skupině PMR v Čechách. Povinnou součástí každého soutěžního příspěvku je volačka soutěžícího, počet uskutečněných spojení, funkční internetový odkaz na veřejně přístupný deník, stručná informace o místě vysílání (QTH) a fotografie místa vysílání. Volačka se uvádí v hranatých závorkách jako první část textu, počet spojení se uvádí v hranatých závorkách jako druhá část textu. Tyto dva povinné údaje v hranatých závorkách a fotografie zajistí přenos vašich příspěvků do automatického vyhodnocení soutěže. Je možné během jednoho soutěžního dne vysílat z více QTH, vložit odkazy na více deníků a přidat k příspěvku více fotografií. Příspěvek za jeden soutežní den musí být ale vždy jeden. Tvar dalšího textu příspěvku záleží na soutěžícím. Musí obsahovat zbývající povinné údaje a nesmí obsahovat další hranaté závorky. Povídání a další informace o portejblu jsou vždy vítaným zpestřením.Na fotografii musí být vidět použitou radiostanici (jedná se o přehlídku radiostanic, že jo). Pokud bude vidět i operátor, jistě získá víc lajků, ale není to povinné. Deníky musí být v otevřené formě, čitelné a srozumitelné pro případnou kontrolu hlášení pořadatelem i dalšími osobami. Formu deníku zvolí soutěžící v souladu s tímto ustanovením. Vzor soutěžního příspěvku je uveden ve FB skupině a v záhlaví těchto pravidel.
8) Pokud soutěžící uskuteční během soutěžního dne jedno jediné spojení, může ho zapsat se všemi náležitostmi do textu svého příspěvku. V tom případě má text příspěvku platnost deníku a odkaz na deník se neuvádí. Také je v tomto případě možné odkaz na deník nahradit odkazem na výškopis uskutečněného spojení v Bance výškopisů na cbpmr.
9) V případě nejasností a pochybností v otázce jednotlivých příspěvků i výsledků rozhoduje pořadatel soutěže buď na podnět soutěžících (zaslaný výhradně jako soukromá zpráva správci skupiny PMR v Čechách) nebo z iniciativy správců skupiny. Rozhodnutí pořadatele je konečné.

Výše uvedené všeobecné oprávnění naleznete ZDE:
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/vseobecne-opravneni-c.vo-r/3/6.2016-9/obrazky/vo-r03-062016-09.pdf

Vybráno z VO: Max. výkon radiostanice 500 mW, integrovaná neodnímatelná anténa, použití jako prostředek pozemní pohyblivé služby, radiostanice nebyla mechanicky ani elektricky upravena.

Důležitá specifikace ČTÚ: Vysílací rádiová zařízení pozemní pohyblivé služby jsou určena k používání za pohybu nebo při zastávkách v předem neurčených místech. Charakteristické pro pozemní pohyblivou službu je využívání přenosných ručních nebo mobilních vysílacích zařízení. (Pro PMR dle VO pouze přenosných.)

SEZNAM ZASLANÝCH HLÁŠENÍ A PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY NAJDETE ZDE

Ochrana osobních údajů

Ustanovení o ochraně osobních údajů dle následujícího textu nabývají platnosti dnem 25.5.2018.

Pro potřeby vaší účasti v této soutěži zpracovávám následující vaše osobní údaje:

Nickname čili volačka: soutěžní jméno, pod kterým se hlásíte při soutěžním vysílání v této soutěži a pod kterým zasíláte své soutěžní příspěvky do skupiny PMR v Čechách na Facebooku.

Vaše jméno podle facebookového profilu: jméno, pod kterým jste registrování na Facebooku a pod kterým vkládáte svoje soutěžní příspěvky (obecně se liší od volačky či nickname)

QSO: radiová spojení na pásmu PMR uskutečněná v průběhu soutěžního vysílání v rozsahu počet spojení. Při pochybnostech, stížnosti jiného soutěžícího nebo v dalších případech je pro ověření údaje počet spojení možno provést kontrolu (zpracování) vašich konkrétních soutěžních spojení v rozsahu: volačka protistanice, datum a hodina uskutečnění QSO, místo pobytu protistanice v rozsahu QTH a lokátor.

Místo vašeho pobytu: místo pobytu při soutěžním vysílání v rozsahu, ve kterém je vyžadováno pravidly soutěže a ve kterém je uvádíte ve svých soutěžních příspěvcích, a to:

QTH: název místa vysílání – geografický název místa, kde jste realizovali soutěžní spojení uvedená v soutěžním hlášení (příspěvku na Facebooku)

Lokátor: souřadnice místa vysílání v systému Maidenhead na šest míst (například JN79IS)

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ: Účelem zpracování vašich osobních údajů je splnění smlouvy. Smlouvou se rozumí zajištění vaší účasti v soutěži po registraci dle ustanovení pravidel této soutěže, vyhodnocení vašich soutěžních příspěvků a zpracování výsledků soutěže.

PRÁVO NA UKONČENÍ ZPRACOVÁNÍ A PRÁVO NA VÝMAZ: Podle ustanovení GDPR můžete kdykoli požádat o ukončení zpracování těchto údajů případně o jejich výmaz. V tom případě nebudou dále zpracovávána vaše soutěžní hlášení. Výmaz bude proveden v dokumentech vytvářených pořadatelem soutěže. Výmaz vašich facebookových příspěvků, které jsou vašim vlastnictvím, je vaším vlastním právem a nebude prováděn pořadatelem soutěže s touto výhradou: Pořadatel soutěže je oprávněn provést výmaz i vašich soutěžních příspěvků v případě, kdy požádáte o ukončení zpracování vašich osobních údajů nebo jejich výmaz v souvislosti s touto soutěží v případě, kdy by nebylo jiné možnosti jak zajistit ukončení zpracovávání vašich výsledků v rámci soutěže.

 115 total views,  2 views today